Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010

I. Danh sách

1. Ông Thân Văn Khương - Chủ tịch HĐTTHN
2. Ông Thân Ngọc Thuý - Phó CT
3. Ông Thân Xuân Hiền - Phó CT
4. Ông Thân Văn Thuật - Uỷ viên
5. Thân Thế Chung - Uỷ viên
6. Ông Thân Phụng Cường - Uỷ viên
7. Ông Thân Hải Dương - Uỷ viên
8. Ông Thân Văn Điển - Uỷ viên
9. Ông Thân Thái Hà - Uỷ viên
10. Ông Thân Đức Ngân - Uỷ viên
11. Ông Thân Thế Lực - Uỷ viên
12. Ông Thân Thế Sơn - Uỷ viên
13. Ông Thân Văn Thanh - Uỷ viên
14. Ông Thân Minh Thiện - Uỷ viên
15. Bà Thân Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên

II. Hoạt động

Ban liên lạc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm bắt tình hình trong Họ để xử lý kịp thời, tổ chức thăm hỏi bà con đau ốm nặng hoặc gia đình có công việc đặc biệt cần quan tâm.

Trong năm đã tổ chức hai lần cho bà con đại diện họ Thân ở Hà Nội đi dự Giỗ Thần và lễ hội đầu năm ở Đền Hả, xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang. Tham gia họp HĐTTVN tại Huế, họp Ban tổ chức Đại lễ 1000 năm họ Thân trong lịch sử dân tộc, cùng HĐTTVN làm việc với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam để chuẩn bị Đại lễ.

Hàng quý Hội đồng tổ chức họp để triển khai công việc hoặc đánh giá kết quả công việc. Riêng Thường trực Hội đồng thường xuyên (hàng tuần) trao đổi công việc và triển khai các quyết định của cấp trên. Bằng những nỗ lực ấy, trong năm qua ban liên lạc đã xử lý được nhiều việc, là cầu nối tình cảm gắn bó giữa bà con trong Họ.

Thực hiện Quyết nghị của HĐTTVN, Ban liên lạc đã gương mẫu đóng góp và gửi quỹ xây dựng Đền thờ họ Thân và tổ chức Đại lễ số tiền là 10 triệu đồng. Thường trực Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm có nhiều đóng góp cả về nhân lực, thời gian và kinh phí giúp Hội đồng và Họ xử lý nhiều công việc, tiêu biểu là các ông: Thân Văn Khương, Thân Ngọc Thuý, Thân Xuân HIền, Thân Thái Hà, Thân Thế Sơn, Thân Văn Thanh.

Một số điểm tồn tại:
- Chưa thực hiện được việc tổ chức các tổ và phân công phụ trách.
- Một số uỷ viên HĐ chưa tích cực tham gia được các hoạt động cuả Hội, các buổi họp của Ban liên lạc thường vắng mặt.
- Kinh phí của Họ còn hạn hẹp nên việc tổ chức các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.
 

III. Chương trình hoạt động năm 2010

Cùng với họ Thân cả nước, bà con họ Thân ở Hà Nội tự hào là người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến, là con cháu của một dòng tộc lâu đời, hiển vinh, giàu truyền thống tốt đẹp, sẽ phấn đấu với những mục tiêu sau:
- Tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, mối liên hệ gắn bó bà con trong Họ và giữa họ Thân với cộng đồng tạo ra nét văn hoá họ Thân trong văn hoá của người Hà Nội.
- Tiếp tục cũng cố và kiện toàn tổ chức để việc liên lạc giữa Ban liên lạc với bà con trong Họ và giữa các gia đình với nhau được thuận tiện hơn.
- Tiếp tục vận động bà con trong Họ đóng góp quỹ xây dựng Nhà thờ tổ tộc Thân và tổ chức Đại lễ 1000 năm họ Thân.
- Xây dựng quỹ hội từ sự đóng góp, ủng hộ của bà con trong Họ và từ những mạnh thường quân có tinh thần cao cả và tấm lòng quý báu gắn bó với dòng họ.
- Giúp Ban tổ chức để tổ chức tốt Đại lễ 1000 năm họ Thân tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
- Tổ chức cho bà con trong Họ hành hương về cội nguồn tham dự Đại lễ của HĐTTVN tổ chức tại Đền Hả, xã Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang.
- Đề nghị UBND thành phố Hà Nội đặt tên 1 đến 2 phố mang tên các bậc tiền bối của họ Thân có công lao với dân tộc và đất nước.

Trích: Báo cáo Trung tâm của HĐTT Hà Nội
Ngày 14 tháng 3 năm 2010