Hội thảo khoa học II

Ô. Thân Đức Nam và vợ
Ô. Thân Đức Nam và vợ
Ô. Thân Trọng Ninh, Ô. Phan Huy Lê, Ô. Vũ khiêu, Ô. Ngô Hòa (từ trái sang phải)
Ô. Thân Trọng Ninh, Ô. Phan Huy Lê, Ô. Vũ khiêu, Ô. Ngô Hòa (từ trái sang phải)
Bà Yvette Thân Trọng
Bà Yvette Thân Trọng
Phát biểu của GS Phan Huy Lê
Phát biểu của GS Phan Huy Lê
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Hội nghị trù bị
Hội nghị trù bị